Ô â ô â Ei


Song Lyrics

Ô â ô â ei

Eu vou bater

quero ver cair

Ô â ô â ei

Eu vou bater

quero ver cair

Ô â ô â ei

Topei

quero ver cair

Ô â ô â ei

Quero ver

quero ver cair

Ô â ô â ei

Eu aprendí

com Pastinha

Ô â ô â ei

A jogar de capoeira

Ô â ô â ei

Puxa puxa, leva leva

Ô â ô â ei

Eu vou bater

quero ver cair

Ô â ô â ei

English Translation

Oh, ah, oh ah eh

I will hit

I want to see the fall

Oh, ah, oh ah eh

I will hit

I want to see the fall

Oh, ah, oh ah eh

I punched

I want to see the fall

Oh, ah, oh ah eh

I want to see,

I want to see the fall

Oh, ah, oh ah eh

I learned

with Pastinha

Oh, ah, oh ah eh

To play capoeira

Oh, ah, oh ah eh

Pull it pull it, take it take it

Oh, ah, oh ah eh

I will hit

I want to see the fall

Oh, ah, oh ah eh

History and sentiment behind song

This song suggests a certain fighting spirit in the roda, expressed in the joy of seeing the opponent fall.