Nhem Nhem Nhem


Song Lyrics

O menino chorou

Nhem nhem nhem

Porque não mamou

Nhem nhem nhem

Sua mãe tá na feira

Nhem nhem nhem

Cala boca menino

Nhem nhem nhem

O menino é danado

Nhem nhem nhem

O menino é malvado

Nhem nhem nhem

O menino chorou

Nhem nhem nhem

Chorou chorou

Nhem nhem nhem

English Translation

Hey the baby is crying

Nhem nhem nhem

Because he wasn't breastfed

Nhem nhem nhem

His mother is at the market

Nhem nhem nhem

Be quiet baby

Nhem nhem nhem

Oh mischievous baby

Nhem nhem nhem

Oh bad baby

Nhem nhem nhem

The boy cried

Nhem nhem nhem

Cried cried

Nhem nhem nhem

History and sentiment behind song

This song may be sung when a player is being particularly "bratty".